EQUINOX Perm Miniature Pinschers Growth Chart

Dog height pup pup pup pup pup pup pup pup pup pup pup pup pup pup pup pup pup pup pup pup pup Dog height
at Maturity 6wks 7wks 8wks 9wks 10wks 11wks 12wks 13wks 14wks 15wks 16wks 17wks 18wks 19wks 20wks 21wks 22wks 23wks 24wks 25wks 26wks At Maturity
UNDERSIZE 5" 5" 6" 6" 6" 7" 7" 7" 7" 8" 8" 8" 8" 8" 9" 9" 9" 9" 9" 9" 9" UNDERSIZE
approx 10" 6" 6" 7" 7" 7" 7" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 9" 9" 9" 9" 9" 9" 10" 10" 10" approx 10"
approx 11" 6" 6" 7" 7" 7" 8" 8" 8" 8" 8" 9" 9" 9" 9" 9" 9" 10" 10" 10" 10" 10" approx 11"
approx 11" 6" 7" 7" 7" 8" 8" 8" 8" 9" 9" 9" 9" 9" 10" 10" 10" 10" 10" 11" 11" 11" approx 11"
approx 12" 6" 7" 7" 8" 8" 8" 8" 9" 9" 9" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 11" 11" 11" 11" 11" approx 12"
approx 12" 7" 7" 8" 8" 8" 9" 9" 9" 10" 10" 10" 10" 10" 11" 11" 11" 11" 11" 11" 11" 12" approx 12"
OVERSIZE 7" 8" 8" 8" 9" 9" 10" 10" 10" 10" 11" 11" 11" 11" 11" 11" 12" 12" 12" 12" 13" OVERSIZE

Click HERE for another Growth Chart   

BACK